Efter hand under terapin ökar också möjligheterna att förstå och påverka sitt livsöde på nya sätt, att uppleva en större grad av närvaro, glädje, frihet och eget ansvar för sin livssituation. Tillvaron blir mer komplex och sammansatt, men också hoppfullare och rikare, mer påverkbar. Perspektiv och proportioner förändras ofta på ett läkande sätt, liksom balansen mellan frihet och beroende, närhet och avstånd, ordning och förvirring.

I hög grad är terapin en process, där du själv är mycket aktivt deltagande.

Sin faktiska historia kan man förvisso inte ändra, men däremot hur man tolkar och uppfattar det som hänt, vilket redan i sig ofta får vittgående konsekvenser. Innebörd eller betydelse av det som en gång varit är ingalunda entydigt givna en gång för alla. Även som vuxna är våra föreställningar och tolkningar av världen omkring oss ofta präglade av tidigare försök att uthärda omvärlden eller av försök att göra den begriplig. Ibland är dessa föreställningar inte längre giltiga, ibland är de dessutom direkt hindrande eller skadande genom att orsaka ångest och oro, depressivitet och upplevelser av tvång.

Psykiska symtom fyller ibland olika funktioner, som kan förstås och göras begripliga. Insikten kan medföra en början till såväl frigörelse som nyorientering i tillvaron. Ibland finns i symtomen också mer eller mindre uppenbara försök att till andra förmedla tidigare eller aktuella upplevda svårigheter, ibland tydligt, ibland mer symboliskt.

Psykoterapi kan vara en hjälp att bryta upprepade mönster, som man inte kommer ur, samt vara till hjälp vid upplevelser av inre splittring, vanmakt och alltför hög sårbarhet.

Dynamisk psykoterapi bygger i hög grad på en samarbets­relation. Efter de inledande samtalen diskuterar du med terapeuten, om hur en eventuell fortsatt psykoterapeutisk kontakt kan utformas vad gäller innehåll och målsättning. Man bestämmer också praktiska detaljer vad gäller tider m.m. Samtalen varar ca 45 minuter och sker om möjligt på en fast tid en gång i veckan.

Glasfönster