Mats Lindwall Psykoterapi

Psykoterapi

Psykoterapi är en behandling i form av regelbundna samtal under längre eller kortare tid hos en utbildad psykoterapeut. Syftet är primärt att genom samtal lindra eller bota psykiskt lidande samt att därigenom också förbättra sitt allmänna fungerande.

Psykoterapi utgör en dokumenterat effektiv behandling vid depressivitet och ångest, stress och orostillstånd, skuld- och skamkänslor, dåligt självförtroende, sömn- och koncentrations­problem. Det är också effektivt vid olika kris- och utmattnings­tillstånd, vid svårlösta konflikter och vid behandling av traumatiska minnen. Vid vissa tillfällen kan en kombination med medicinering under en begränsad tid ge bäst resultat.

Psykoterapi är dessutom ofta en väg till fördjupad kvalitet i upplevandet av omvärlden, av andra människor och av sig själv. Det finns numera många olika former av samtals­behandling.

Den psykodynamiska terapi jag arbetar med fokuserar på orsaker till och innebörden av nuvarande och tidigare upplevelser, samt på nära relationers avgörande betydelse för hur livet gestaltar sig. Därigenom öppnas möjligheter att på delvis nya sätt förhålla sig till såväl nuet som framtiden.

Mycket av vårt upplevande och handlande idag påverkas av faktorer, som vi bara delvis är på det klara med. Vi har alla ett rikt och blandat bagage, som i samverkan med vår omgivning spelar en avgörande roll för hur vi uppfattar omvärlden och oss själva. Under de psykoterapeutiska samtalen blir delar av dessa ofta icke helt medvetna upplevelser, impulser och före­ställningar synliga och blir därigenom möjliga att förhålla sig till på nya sätt.

Bro